VERKOOPSVOORWAARDEN

In geval van vragen of opmerkingen kan U ons steeds via info@levaro-beauty.com contacteren. Wij vragen U om steeds jouw ordernummer en/of andere relevante informatie bij de hand te houden zodat wij spoedig en ter zake kunnen antwoorden.

Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

« Koper » : iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Levaro in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Iedere ‘Koper’ verbindt er zich toe de producten op ‘Levaro’ niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van Levaro. Verderop ook ‘u’, ‘uw’ genoemd.

« Consumen» : Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

« Producten  » : Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze verkoopsvoorwaarden vormen.

« Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen  » : goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

« Verkoopvoorwaarden » : Iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper. Deze Koper verbindt er zich op zijn beurt toe de prijs daarvan te betalen.

 

1/ Inleiding

Deze Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige verkopen van Producten door Levaro aan de Koper. Zodra u gebruik maakt van onze website aanvaardt u als Koper deze Verkoopsvoorwaarden, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld op de website.

 In principe zijn deze Verkoopsvoorwaarden steeds en uitsluitend van toepassing, behoudens in het geval van een uitdrukkelijke afwijking. Een uitdrukkelijke afwijking is slechts geldig voor zover deze het resultaat is van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk vooraf wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven steeds onverkort van toepassing.

 Levaro behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

 

2/ Aanbod en Aanvaarding

Het Aanbod

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. Levaro engageert zich om voldoende informatie over de eigenschappen van de producten ter beschikking te stellen, inclusief technische beschrijvingen en foto’s ter illustratie van de producten. Uiteraard hanteert Levaro hierbij de beste technische middelen en standaarden op de markt. Hiervoor baseert Levaro zich grotendeels op de gegevens zoals deze door haar partners en leveranciers ter beschikking zijn gesteld. De afbeeldingen op onze website geven bij benadering een waarheidsgetrouw beeld weer van de substantiële kenmerken van onze producten.

Ieder aanbod op onze website is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten, en kan bijgevolg niet beschouwd worden als een bindend aanbod ten aanzien van Levaro. Een aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in voorraad is behouden wij het recht om u hiervan uiterlijk binnen 15 kalenderdagen te informeren.

Wij hebben de mogelijkheid om specifieke voorwaarden, zoals een beperkte geldigheidsduur, van toepassing te stellen op een specifiek aanbod of promotie. U kan ervan op aan dat deze voorwaarden steeds uitdrukkelijk en voorafgaand aan het order gecommuniceerd worden.

Indien een aanbod op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout, is Levaro niet gebonden door haar aanbod. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Levaro worden gecorrigeerd.

In afwijking van onze online ordermethode moet de Koper voor bepaalde specifieke  en of unieke producten, contact opnemen met Levaro. In dat geval zal Levaro een individuele offerte opstellen. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op het aanbod uit offerte en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

De Prijzen

 Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen. De kosten van levering zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs maar worden steeds aangeduid in de laatste stap van onze online bestelprocedure. Het gebruik van bepaalde gekozen betaalmethoden kan bijkomende kosten met zich meebrengen, dewelke uitsluitend voor rekening van de Koper zijn.

 LET OP: hoewel Levaro alles in het werk stelt om een volledige prijsbepaling te geven kunnen bepaalde omstandigheden aanleiding geven tot bijkomende kosten, zoals internationale verzendingen (buiten EU) en supplementaire verzekering. Deze bijkomende kosten zoals invoerrechten en vracht-, leverings- en portokosten, premies en eventuele andere kosten zijn steeds voor rekening van de Koper en worden pas na orderbevestiging meegedeeld.

 Levaro heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven te hanteren die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Indien de prijswijziging het gevolg is van  veranderingen in de Btw-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

De Aanvaarding

Indien de Koper een product wil aanschaffen uit het aanbod van Levaro moet hij hiervoor een aankoop plaatsen via de online ordermethode. Deze aankoop is bindend ten aanzien van de Koper. Levaro zal binnen uiterlijk 7 kalenderdagen een bevestiging van het order versturen, via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

 Levaro kan te allen tijde beslissen om geen bevestiging te sturen of in een uitdrukkelijke verklaring het productorder weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Levaro de Koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien Levaro het productorder weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen spoedig terugbetaald. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

 Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Levaro kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen.  Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

 

3/ Betaling

De prijs zoals die wordt weergegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Indien deze prijs niet in overeenstemming is met de  prijs zoals vermeld was op het laatste moment van de aankoopbevestiging, moet de Koper Levaro hieromtrent binnen de 7 kalenderdagen na de orderbevestiging inlichten. Andere klachten moeten eveneens binnen de 7 kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg. De Koper die een productorder plaatst in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit (B2B) kan een factuur verkrijgen op aanvraag.

 Elke betaling wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren alle gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalmiddelen zoals aangeduid op onze website . Levaro neemt alle redelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners. Het beveiligde systeem van Ingenico staat in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgt voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

Levaro stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Levaro behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

 

4/ Levering

Iedere bestelling wordt steeds met de grootste zorgvuldigheid afgewerkt en verzonden, uiterlijk binnen 30 dagen na de orderbevestiging. In uitzonderlijke gevallen kan Levaro zichzelf een ruimere leveringstermijn toekennen, dewelke steeds binnen een redelijke termijn na de orderbevestiging wordt gecommuniceerd. Leveringstermijnen die op de website staan vermeld hebben slechts een indicatief karakter. De Koper kan de overeenkomst slechts beëindigen indien Levaro er niet in slaagt uiterlijk binnen de afwijkende leveringstermijn te leveren. In dergelijk geval van beëindiging zal Levaro spoedig en uiterlijk binnen 14 dagen na beëindiging van de overeenkomst alle betaalde bedragen terug vergoeden.

 OPGELET: aankopen via onze Superdeals worden slechts verzonden na verstrijken van de einddatum van de tijdelijke verkoop. De einddatum wordt steeds uitdrukkelijk gecommuniceerd op de verkoopspagina. De producten zullen uiterlijk binnen 15 dagen na de einddatum een eerste keer worden aangeboden aan de Koper, behoudens uitdrukkelijke afwijkingen.

 Levaro doet voor de levering beroep op externe partijen (meer bepaald: DHL, BPost), hetgeen invloed kan hebben op de levering. Levaro neemt echter geen verantwoordelijkheid voor levering die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Naar aanleiding van een verstuurde doch niet-geleverde bestelling wordt onmiddellijk een onderzoek ingesteld bij de verantwoordelijke vervoerder. Dit neemt meerdere dagen in beslag waarbij niet kan worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

 Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid voor de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de Koper of de door Koper aangewezen derde partij, zijn de kosten van deze leveringspoging volledig voor rekening van de Koper. Indien de klant afwezig is op het ogenblik van levering moet de klant de procedure die de externe transporteur voorstelt volgen.

 Levaro draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de Koper zodra de Koper of een door hem aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

 De Koper bevestigt dat hij steeds kennis neemt van alle begeleidende informatie, installatie- en veiligheidsvoorschriften van het product. Indien de aard van de producten dit vereist kan Levaro op uitdrukkelijke vraag van de Koper steeds bepaalde gespecialiseerde derden vrijblijvend aanbevelen. Levaro is nooit een partij in de overeenkomst tussen de gespecialiseerde derde en de Koper en is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze gespecialiseerde derden.

 

5/ Gebreken en Klachten

Levaro heeft de ambitie om klanten tevreden te stellen over de geleverde producten en aangeboden dienstverlening, maar we kunnen gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Met onze aanpak inzake garanties wensen we alsnog uw tevredenheid voor ons te winnen. Let wel op dat de voorwaarden voor garantie steeds voldaan worden. Afwijkende bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk en worden uitdrukkelijk gecommuniceerd.

 De wettelijke garantieplicht, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing op deze overeenkomst. Bijgevolg heeft iedere Koper recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van twee (2) jaar (Artikel 1649bis – 1649quinquies Burgerlijk Wetboek). De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

 Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten nauwkeurig te onderzoeken.  Indien het product of de levering door een zichtbaar gebrek is aangetast, en dit uiterlijk waarneembaar is door de ontvanger kan hij hiervoor een klacht indienen. De Koper moet deze klachten uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en gemotiveerd schriftelijk communiceren aan Levaro, binnen de zeven (7) dagen na levering aan de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij. Het is de plicht van de Koper om deze communicatie voldoende te motiveren. Wij raden een motivering die gebruik maakt van alle redelijke technische middelen ter beschikking, zoals foto en video, steeds aan. 

 De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Levaro, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper. Levaro raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van verlies en diefstal te vermijden. Deze terugzending moet ten laatste binnen 7 kalenderdagen na de communicatie gebeuren.

 De garantie is niet van toepassing op:

- Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand, aardbeving en andere externe oorzaken.
- Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.
- Schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Levaro of de producent.
- Verbruiksartikelen zoals bijgeleverde batterijen etc.

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de producten terug te sturen. Indien voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of vervanging, naargelang de situatie dit toelaat. Levaro is slechts gehouden tot een terugbetaling indien de reparatie of vervanging voor de Koper niet meer hetzelfde voordeel oplevert. De Koper zal dit op een duidelijke en gegronde wijze moeten communiceren. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper.

 Indien de producten ten onrechte werden teruggestuurd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Levaro deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper. Levaro is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren zolang deze kosten van terugzending niet voldaan zijn. 

 

6/ Herroepingsrecht

Iedere Consument beschikt daarenboven over een herroepingsrecht, voor zover aan volgende voorwaarden voldaan wordt. Volgens dit herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog beslissen dat hij niet akkoord gaat met de aankoop. De Consument hoeft het gebruik van zijn herroepingsrecht niet te motiveren. De Consument is evenmin gehouden tot betaling van enige boete of vergoeding voor het gebruik van zijn herroepingsrecht.

 De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen;

- Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht)

- De levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; (Artikel VI.53.2° Wetboek Economisch Recht)

- De levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht)

- De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid; (Artikel VI.53.4° Wetboek Economisch Recht)

- De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht)

- De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht)

- Overeenkomsten waarbij de consument Levaro specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter Levaro bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing; (Artikel VI.53.8° Wetboek Economisch Recht)

- De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; (Artikel VI.53.9° Wetboek Economisch Recht)

- De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest; (Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht)

 

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk doen. Hierbij is het aan de Consument om aan te tonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht en moet hij volgende gegevens duidelijk moeten meedelen aan Levaro;

- De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;

- Naam en adres van de Consument;

- Handtekening van de Consument;

Nadat hij Levaro op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing moet de Consument spoedig de producten terug te sturen naar Levaro, en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder. In ieder geval zal de Consument alle kosten en risico van de terugzending dragen.

 Stel dat de Consument op geldige wijze, zijnde conform bovenstaande voorwaarden, gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal Levaro zorg dragen voor de terugbetaling van de werkelijk betaalde bedragen met betrekking tot het desbetreffende product.

 Deze terugbetaling zal spoedig gebeuren, en zeker niet later dan 14 kalenderdagen. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Levaro het recht om de terugbetaling op te schorten.  Levaro betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zal er voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 Eventuele prijsverminderingen naar aanleiding van actie-, kortings- of vouchercodes worden naar evenredigheid als tegoed voor de Koper genoteerd voor zover de actie- of kortingsvoorwaarden dit uitdrukkelijk bepalen.

 Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Levaro is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

 Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Levaro verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

 

7/ Overmacht

Indien Levaro door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Levaro niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Levaro is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 

8/ Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Levaro  en/of de rechtenhoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Levaro hecht veel belang aan intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. De handelstekens die wij gebruiken op onze website worden eveneens beschermd als (geregistreerde) handelsnaam. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

 

9/ Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Verkoopsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende Privacy Statement, te consulteren via de website van Levaro.

 

10/ Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Levaro, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement waar Levaro haar maatschappelijke zetel heeft.

 


 

Levaro beauty by AnnEstique
Stationsplein 44
B-9160 Lokeren
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0534.485.539